Technological and Vocational Education

Kế hoạch cho các trường Đại học hàng đầu, từ năm 2011 trở về trước chương trình này có tên là “ Trung tâm nghiên cứu xuất sắc- phát triển các trường Đại học tầm cỡ quốc tế” kế hoạch này được phân thành 2 lần thực hiện. Lần đầu tiên là trong thời gian hai năm thực hiện kế hoạch này là từ năm 2006 đến năm 2007, tổng cộng có 17 trường nhận được trợ cấp; Lần thứ 2 là trong thời gian 3 năm thực hiện kế hoạch này là từ năm 2008 đến năm 2010, tổng cộng có 15 trường được nhận trợ cấp kinh phí.

Kế hoạch cho các trường Đại học hàng đầu, từ năm 2011 trở về trước chương trình này có tên là “ Trung tâm nghiên cứu xuất sắc- phát triển các trường Đại học tầm cỡ quốc tế” kế hoạch này được phân thành 2 lần thực hiện. Lần đầu tiên là trong thời gian hai năm thực hiện kế hoạch này là từ năm 2006 đến năm 2007, tổng cộng có 17 trường nhận được trợ cấp; Lần thứ 2 là trong thời gian 3 năm thực hiện kế hoạch này là từ năm 2008 đến năm 2010, tổng cộng có 15 trường được nhận trợ cấp kinh phí.