Technological and Vocational Education

Học Bổng Bộ Ngoại Giao Đài Loan

Bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc thực hiện chương trình học bổng của Chính phủ Đài Loan nhằm để khuyến khích những sinh viên nước ngoài ưu tú đến Đài Loan học tập và để thúc đẩy tình bằng hữu và mối quan hệ trao đổi song phương, đây là mục tiêu quan trọng để thành lập ra chương trình này. Chương trình không áp dụng cho sinh viên ở những khu vực như: Đại lục, Hồng kong và Ma cao.

Chế độ học bổng

Đối tượng xin học bổng

Thông tin liên quan

Website :

Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 hàng năm.