Work & Internship

Là sinh viên quốc tế nếu bạn muốn xin đi thực tập hoặc là đi làm thêm ( bất luận là ở trong hay ngoài trường), bắt buộc bạn phải làm đơn xin giấy phép lao động sau đó mới được đi làm. Nếu trường hợp bạn chưa xin giấy phép đi làm mà bị bắt thì phải chịu nộp phạt từ 30.000 Đài tệ trở lên, 150.000 Đài tệ trở xuống. Khi xin giấy phép lao động đặc biệt lưu ý:

Chuẩn bị những giấy tờ sau

Quá trình nộp đơn:

Cục phát triển nguồn nhân lực Bộ lao động

  • Địa chỉ:10042 Tầng 10- SN 39- Đoạn 1- Đường: Trung Hoa
  • Quận:Trung Chính - Tp Đài Bắc
  • Điện thoại:(02)8995-6000 / (02)8995-6866

Các quy định liên quan khác ( thời hạn, mức phạt, chấm dứt giấy phép lao động):

Các quy định liên quan khác ( thời hạn, mức phạt, chấm dứt giấy phép lao động)

Những quy định có liên quan

Cục phát triển nguồn nhân lực Bộ lao động

  • Website:http://www.wda.gov.tw/
  • Địa chỉ:10042 Tầng 10- SN 39- Đoạn 1- Đường: Trung Hoa-Quận: Trung Chính- Tp Đài Bắc
  • Điện thoại:(02)8995-6000 / (02)8995-6866
  • Thời gian làm việc:Từ thứ 2 đến thứ 6
  • Buổi sáng từ:8:30~12:30; Buổi chiều 13:30~17:30
  • E-mail: wda@wda.gov.tw

Các thông tin liên quan

Links