Living Cost

Tiền ăn

mỗi tháng khoảng 6.000~8.000 Đài tệ (USD$200-270)

Tiền ở

Những chi phí khác

như tiền bảo hiểm, sách vở, đồ dùng cá nhân, đi lại, tiền điện nước…vv mỗi tháng vào khoảng từ 6.000~8.000 Đài tệ ( USD $200~270).